Svet KS Marija Gradec

Svet Krajevne skupnosti Marija Gradec je organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti. Šteje 10 članov, ki jih izvolijo občani krajevne skupnosti. Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo volilne enote tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V volilni enoti, ki obsega naselja:
  • Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje se v svet izvolijo 3 člani,
  • Harje, Lahomno, Stopce se v svet izvolita 2 člana,
  • Keršetova, Čedejeva, Cesta na Gaberno, Cesta na Lahomšek, Na rebri, Lahomšek, Gabrno, Trojno, Laško - Šercerjeva se v svet izvolita 2 člana,
  • Tevče, Olešče, Padež, Reka se v svet izvolijo 3 člani.

Svet KS Marija Gradec sestavljajo:

Priimek in ime Status Kraj
SALOBIR MARJAN Predsednik Laško, Šercerjeva ulica, Keršetova ulica, Čedejeva ulica
ČATER MARIJA Podpredsednica Marija Gradec del, Harje del
DERMOTA RENATA Tajnica Olešče, Tevče del
SREBOT MATEJA Članica Gabrno
BUKOVŠEK FRANC Član Lahomšek, Trojno
GORIŠEK MATEJ Član Marija Gradec del, Radoblje, Modrič, Strensko, Plazovje
CEPUŠ MATJAŽ Član Lahomno del
MOŠKOTEVC MITJA Član Reka del, Tevče del
PLATOVNJAK STANKO Član Reka del, Požnica, Padež
DEŽELAK UROŠ Član Lahomno del, Stopce, Harje del